Regulamin

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SERWISY INTERNETOWEGO ANIMALSGLOBAL.PL
Z DNIA 6.02.2019

§ 1.

Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Anna Skotowska (dalej zwanego: Administratorem) na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie animalsglobal.pl .
 2. Serwis animalsglobal.pl przeznaczony jest wyłącznie do zamieszczania i przeglądania ogłoszeń dotyczących szerokorozumianego obrotu zwierzętami oraz produktami i usługami związanymi z hodowlą zwierząt.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu animalsglobal.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

§ 2

Definicje
 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
  1. Administrator —  Anna Skotowska oś Miodowe 6 woj. Wielkopolskie z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem e- mailowym kontakt@animalsglobal.pl
  2. Serwis animalsglobal.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą animalsglobal.pl, prowadzony przez Administratora, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń (po zweryfikowaniu przez Administratora ich zgodności z niniejszym Regulaminem), dostępny w domenie internetowej www.animalsglobal.pl ;
  3. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), darowania, zamiany, oferowanych towarów lub usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
  4. Część opisowa ogłoszenia – zasadnicza część ogłoszenia, zawierająca wyczerpujący i rzetelny opis oferowanych towarów lub usług, pozbawiona danych kontaktowych Użytkownika.
  5. Towar — zwierzę (z wyjątkiem gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A ­ D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi) rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
  6. Zwierzę – w rozumieniu niniejszego Regulaminu to; każda istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia (także bezkręgowce) w szczególności zaś zwierzęta: domowe, gospodarskie, laboratoryjne, bezdomne, zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych oraz zwierzęta wolno żyjące, o których mowa w ustawie o ochronie zwierząt z dnia z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840).
  7. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto i dodała ogłoszenie;
  8. Konto użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e­mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, w tym dodawać ogłoszenia;
  9. Usługi dodatkowe – odpłatne wyróżniania w celu skuteczniejszej promocji ogłoszeń.
  10. Regulamin – niniejszy regulamin;

 

§ 3

Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 4. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do cech i właściwości Towaru, takich jak: w przypadku zwierząt – kondycja, stan zdrowia, pochodzenie, wiek, dokumentacja zwierzęcia, w przypadku produktów – jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
 5. Przekazywanie powyższych informacji jest dozwolone przy użyciu ikonki „udostępnij” na stronie serwisu.
 6. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi serwisu przesłanie wiadomości na adres e­mail przypisany do Ogłoszenia.
 7. Jeśli ogłoszeniodawca udostępnia swój nr telefonu, może on zostać uwidoczniony użytkownikowi tylko po kliknięciu w odpowiednie pole formularza kontaktowego.
 8. Jeśli ogłoszenie dotyczy kilku (więcej niż jednego) zwierząt, produktów lub usług lub ogłoszeniodawca dopuszcza jedynie możliwość sprzedaży zwierząt w parach, stadzie itp. okoliczność ta musi zostać wyraźnie opisana w treści ogłoszenia. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany w sposób niebudzący wątpliwości określić jakiej liczby zwierząt, produktów lub usług dotyczy podana cena. W razie niespełnienia niniejszego wymogu uznaje się, że określona przez ogłoszeniodawcę cena Towaru jest ceną jednostkową za jedną sztukę zwierzęcia, produktu lub usługi.
 9. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Dotyczy to również Ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 30 dni od daty emisji Ogłoszenia.
 10. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna.
 11. Opłacie podlega korzystanie z usług dodatkowych oferowanych przez Serwis.

§ 4


Konto

1.      Korzystanie z serwisu poprzez zamieszczanie ogłoszeń wymaga akceptacji Regulaminu i utworzenia Konta użytkownika.

 1. Utworzenie konta użytkownika wymaga wypełnienia zamieszczonego w serwisie formularza i podanie: indywidualnej nazwy użytkownika, adresu e-mail Użytkownika i hasła.
 2. Na podany przez Użytkownika adres e­mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna, potwierdzająca aktywację Konta użytkownika i zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta umożliwia Użytkownikowi dodawanie ogłoszeń i dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji).
 4. Utworzenie Konta i zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres:  e- mailowy kontakt@animalsglobal.pl
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 10 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 5 umowy odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.

§ 5

KONTO DARMOWE
 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne

 

§ 6

Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie pl wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu animalsglobal.pl, w tym umieszczenia treści opisowej ogłoszenia w odpowiednim polu i danych kontaktowych w przeznaczonych do tego polach (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe)
 2. Zabronione jest umieszczanie danych kontaktowych ogłoszeniodawcy (np. adresu e-mail, nr telefony, nr komunikatorów internetowych itp.) w części opisowej ogłoszenia poza przeznaczonymi do tego polami formularza.
 3. Niedopuszczalne jest dodawanie przez Użytkowników ogłoszeń wykraczających poza zakres przedmiotowy Serwisu, tzn. takich których przedmiotem nie są zwierzęta lub produkty i usługi związane z hodowlą i pielęgnacją zwierząt. Niedopuszczalne jest również dodawanie Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 4. Użytkownik – oprócz postanowień niniejszego Regulaminu – zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ogólnie obowiązującego prawa w szczególności regulującego obrót i handel zwierzętami.
 5. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń, których przedmiotem są żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A ­ D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
 6. Użytkownik zobowiązany jest w trakcie realizacji transakcji, której przedmiotem jest zwierzę, do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840) w szczególności do zagwarantowania bezpiecznych i humanitarnych warunków transportu (najlepiej odbioru osobistego).
 7. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń w których zwierzę oferowane jest nieodpłatnie jako dodatek do innego towaru lub usługi. W przypadku ogłoszeń, których przedmiotem jest nieodpłatne darowanie zwierzęcia (tzw. adopcja) niedopuszczalne jest domaganie się od obdarowanego zwrotu jakichkolwiek kosztów jego utrzymania itp.
 8. Jeśli przedmiotem ogłoszenia jest kot ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zamieszczenia w treści ogłoszenia oświadczenia, iż jest hodowcą zwierząt zarejestrowanym w ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych kotów, o której mowa w art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), oraz do podania nazwy tej organizacji, natomiast jeżeli przedmiotem ogłoszenia jest pies zastrzegamy sobie wyłączność tylko zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce ((FCI)
 9. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.
 10. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.
 1. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (np. kategorię serwisu animalsglobal.pl, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także ponowić emisję zakończonego Ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie zmodyfikowane lub ponowione podlega ponownej weryfikacji przez Administratora.

§ 7

Weryfikacja ogłoszeń przez Administratora
 1. Administrator ma prawo do weryfikacji treści ogłoszeń pod katem ich zgodności z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Administrator weryfikuje dodane przez Użytkownika ogłoszenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od jego dodania. Ogłoszenie zostaje wyemitowane (upublicznione w Serwisie) po zweryfikowaniu przez Administratora.
 3. W przypadku niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem lub przepisami prawa ogłoszenie nie zostanie zamieszczone w Serwisie, o czym Administrator zawiadomi Użytkownika.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Administratora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 5. Administrator ma prawo do nie emitowania lub usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora,
  5. wprowadzające w błąd.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu.
 7. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego weryfikacji.

 

§ 8

Zasady odpowiedzialności
 1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie animalsglobal.pl weryfikując ogłoszenia pod kontem zgodności z niniejszym regulaminem. W pozostałem zakresie Administrator nie ingeruje w formę i treść Ogłoszeń i nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność, rzetelność i prawdziwość.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Administrator nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

§ 9

Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@animalsglobal.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e­mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e­mail przypisany do Konta.

§ 10

Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie animalsglobal.pl.
 2. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.